פירוט השירות של חברת #תפעולית

פירוט השירות של חברת #תפעולית

1. צירוף עובד לקרן ברית מחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל
2. צירוף עובד לתוכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק .
3. קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי .
4. הפקדת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה כאמור בתקנות 3 ו-4 לתקנות הביטוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל ) (תשלומים לקופת גמל ) , התשע"ד – 2014.
5. קבלת מושב לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה , שניתנה לעבוד מתוקף הסדר של המעסיק .
6. קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי – עמידה בסעיף (ב) (1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים , בקשר לשכר מבוטח בתוכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים , התשכ"ג – 1963
7. קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי לפי חוזר 10-1-2009 , שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי .
8. עדכון חל"ת ועזיבות עבודה .
9. משיכות קופות עד 50,000 .